Allt om Högskoleprovet

Högskoleprovets delar

Eftersom högskoleprovets funktion är att pröva huruvida provdeltagarna besitter de kunskaper och färdigheter som behövs vid högre studier består högskoleprovet av åtta olika delprov.

Delproven testar alltså dina kunskaper inom olika områden. Under själva provet ska du svara på 160 uppgifter varav 80 är matematisk-logiska, kvantitativa och de resterande 80 är språkliga, ordagranna, så kallade verbala uppgifter.

 

Den kvantitativa delen
Den kvantitativa delen är uppdelad i fyra områden totalt 80 uppgifter.

Under den matematiska problemlösningen kallad XYZ prövas din förmåga att lösa matematiska problem. Här är det områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik som är i fokus. Den här delen består av 2 x 12 uppgifter.

KVA, Kvantitativa jämförelser prövar din förmåga att göra kvantitativa jämförelser: Det sker inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Här får du göra 2 x 10 uppgifter.

Din förmåga att föra kvantitativa resonemang prövas i den del som kallas NOG. Närmare din förmåga att hantera matematiska och logiska problem inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik. Här utför du 2 x 6 uppgifter.Genomför provet 1

Den kvantitativa delen avslutas med diagram, tabeller och kartor, DTK, varunder din förmåga att hämta och tolka information ur diagram, tabeller och kartor prövas. Här prövas du i 2 x 12 uppgifter.

 

Den verbala delen
Under den verbala delen genomförs också 80 uppgifter.

Under delprovet ORD prövas din förmåga att förstå ord och begrepp, här prövas du i 2 x 10 uppgifter.

Ett annat delprov är läsförståelse av svensk text, kallat LÄS. Här prövas din förmåga att förstå innehållet i svenska texter. Också LÄS består av 2 x 10 uppgifter.

Delprovet MEK, Meningskomplettering prövar din förmåga att förstå ord och uttryck i sitt sammanhang, består av 2 x 10 uppgifter.

Eftersom studielitteratur på högskolan ofta är skriven på engelska återstår att pröva din förmåga till engelsk läsförståelse, ELF, alltså att förstå innehållet i engelska texter. ELF består också av 2 x 10 uppgifter.

 

Som du förstår är det bra om du tränar inför högskoleprovet. För att få ett så bra resultat som möjligt bör du öva på gamla prov, repetera matematik och läsa mycket! Vad väntar du på – sätt igång bara!